Ubezpieczenie na rejsach i szkoleniach Morskich Mil

Uczestnicy wszystkich organizowanych przez nas imprez są ubezpieczeni w firmie WIENER.

Produkt 1: „Ubezpieczeni w podróży” – Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW dotyczy wszystkich rejsów i szkoleń, a KL wszystkich, za wyjątkiem szkoleń oraz portówek odbywających się tylko w Polsce.

Przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od wyboru Ubezpieczającego:
– w ubezpieczeniu kosztów leczenia Ubezpieczonego za granicą Polski i kraju stałego pobytu, poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie obejmuje następujące usługi:
– pobyt w szpitalu, leczenie szpitalne i operacje;
– transport medyczny lub transport zwłok;
– pogrzeb albo kremację za granicą;
– zabiegi ambulatoryjne wraz z dojazdem lekarza, zakup lekarstw, środków opatrunkowych oraz pomocniczych;
– leczenie stomatologiczne;
– naprawę lub zakup okularów, naprawę protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy;
– koszty podróży i utrzymania osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu lub wezwanej do Ubezpieczonego;
– koszty leczenia choroby tropikalnej w Polsce;
– podstawowe usługi assistance (m.in. infolinia, pomoc tłumacza, pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa i opieka nad nieletnimi
dziećmi).
Za zapłatą dodatkowej składki, zakres ochrony może obejmować również pokrycie lub zwrot kosztów leczenia następstw chorób
przewlekłych, a także zwrot kosztów kontynuacji leczenia po powrocie do Polski lub dodatkowy assistance;
– w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zdrowie i życie Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenie z tytułu śmierci;
– w ubezpieczeniu kosztów leczenia NNW, tj. koszty:
– wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia szpitalnego, operacji;
– badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych;
– zakupu lekarstw, środków opatrunkowych i pomocniczych;
– transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium;
– w ubezpieczeniu bagażu podróżnego i sprzętu sportowego – mienie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje wypadki polegające na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu lub sprzętu sportowego podczas jego transportu, przechowywania lub użytkowania w trakcie podróży;
– w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) Ubezpieczonego w życiu prywatnym. Ochrona obejmuje szkody na osobie lub w mieniu
wyrządzone wskutek czynu niedozwolonego w okresie odbywania podróży;
– w ubezpieczeniu assistance – koszty związane ze zorganizowaniem oraz udzieleniem pomocy podczas podróży Ubezpieczonego. Ochrona
obejmuje następujące usługi:
– wcześniejszy powrót do kraju;
– pomoc finansowa i prawna;
– kierowca zastępczy;
– transport zwierząt towarzyszących Ubezpieczonemu za granicą;
– zwrot kosztów karnetu narciarskiego;
– dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych;
– zastępstwo w podróży służbowej;
– porycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w razie upadłości biura podróży;
– pomoc na wypadek kwarantanny i przymusowej izolacji z powodu COVID-19;
– w ubezpieczeniu kosztów poszukiwań i ratownictwa poniesione na akcję poszukiwawczą i ratowniczą przeprowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownictwa.

Produkt 2: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów anulowania biletu lub kosztów anulowania noclegu. Dotyczy wszystkich rejsów oraz szkoleń.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zwrot:

– kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej – wydatek poniesiony wskutek rezygnacji z imprezy turystycznej wynikający z potrącenia części lub całości kwoty, dokonanego przez biuro podróży;
– za zapłatą dodatkowej składki – koszt rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej może być rozszerzony o ubezpieczenie kosztów
wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego z zagranicznej imprezy turystycznej do RP;
– kosztów anulowania biletu;
– kosztów anulowania noclegu, poniesione w następstwie między innymi następujących zdarzeń:
– nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej;
– śmierci Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej;
– nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej, wymagającego obecności i stałej opieki sprawowanej przez Ubezpieczonego nad tą osobą;
– przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej lub osób bliskich, w następstwie którego
powstała konieczność osobistego dokonania czynności faktycznych bądź prawnych;
– zdarzeń, których skutki dotknęły bezpośrednio mienie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub osoby towarzyszącej tj. kradzież z włamaniem,
pożar, uderzenie pioruna, itp. – powodując konieczność dokonania przez Ubezpieczonego osobiście odpowiednich czynności faktycznych
i prawnych;
– udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży;
– otrzymania przez Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą (współuczestnika) wezwania do obowiązkowego wstawienia się przed sądem
przypadającego na termin planowanej podróży;
– wyznaczenia przez pracodawcę terminu rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej;
– zwolnienia z pracy Ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą;
– nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej i objęcia Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej obowiązkową kwarantanną przez służby sanitarne lub śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej;