Regulamin Serwisu

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MORSKIE MILE Lech Lewandowski, Ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa (dalej: MORSKIE MILE) w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu umów o udział w imprezach turystycznych za pośrednictwem portalu: https://morskiemile.pl/. MORSKIE MILE prowadzą działalność organizatora turystyki w oparciu o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego nr ewidencyjny: 1512.
2. MORSKIE MILE prowadzą działalność pod stacjonarnym adresem: ul. Zwrotnicza 6 01-219 WARSZAWA, posiadają NIP: 951-211-01-56, REGON 140947350.
3. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:
1) Klient – osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej,
2) umowa – umowa o zawierana między MORSKIE MILE a Klientem,
3) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
4) Portal – strona internetowa MORSKIE MILE dostępna pod adresem : www.morskiemile.pl

II. Kontakt z MORSKIE MILE

Bezpośredni kontakt Klienta z MORSKIE MILE we wszelkich sprawach związanych z jego działalnością jest możliwy:
1) drogą telefoniczną pod nr : +48 501 242 985 (Izabela), +48 724 328 142 (Dagna), +48 605 841 610 (Lech),
2) przez adres poczty elektronicznej: biuro@morskiemile.pl,
3) drogą pocztową na adres: ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa,

III. Zasady zawierania umów

1. Zawarcie umowy z MORSKIE MILE jest możliwe dla Klienta spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym MORSKIE MILE:
1) szerokopasmowe łącze internetowe;
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;
3) aktywne konto e-mail.
2. Procedura zawarcia umowy przebiega w następujący sposób :

Klient rezerwuje miejsce/miejsca poprzez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie. Konieczne są dane – imię, nazwisko, numer telefonu, adres zameldowania, data urodzenia. Po otrzymaniu danych umowa uczestnictwa podpisana przez Lecha Lewandowskiego jest przesyłana i Klient ma w ciągu 7 dni odesłać podpisaną umowę oraz wpłacić zaliczkę/całość kwoty za rejs, co jest ostatecznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w imprezie.

3. Składanie MORSKIE MILE ofert zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

IV. Zasady płatności
1. Ceny za atrakcję podane są w polskich złotych.
2. Metody płatności w przypadku umów zawieranych z MORSKIE MILE :
1) . wpłata na konto bankowe podane w umowie uczestnictwa

V. Wyłączenie zastosowania prawa odstąpienia od umowy

MORSKIE MILE informują, że z uwagi na rodzaj zawieranych umów, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje wskazane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości MORSKIM MILOM na adres poczty elektronicznej: biuro@morskiemile.pl lub na wskazany wyżej adres stacjonarny. MORSKIE MILE udzielają odpowiedzi na reklamacje Klientów w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź udzielana jest pisemnie lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
2. W zakresie w jakim spór wynikający z niniejszej umowy może mieć charakter konsumencki, MORSKIE MILE informują, że o ile nie ma to charakteru obowiązkowego w świetle obowiązującego prawa, spory wynikające z niniejszej umowy nie mogą być rozpatrywane w oparciu o metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.(Dz.Urz UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta i osób w imieniu których zawiera on umowy są MORSKIE MILE Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta : imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu, email, data urodzenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób odbywa się w celu realizacji umowy , prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób będzie trwało nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT oraz firmom ubezpieczeniowym.
5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
6. Ww. osobom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ww. osoby mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

VIII. Obsługa plików Cookies

Klient wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zakazuje się dostarczania przez Klienta w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym.
2. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. MORSKIE MILE zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez MORSKIE MILE usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu.
3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.