Polityka prywatności

Firma Morskie Mile Lech Lewandowski przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych powierzonych jej przez klientów. Ochrona prywatności odnosi się do wszelkiego rodzaju gromadzonych informacji: za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, stron internetowych, oraz mediów społecznościowych.

1.JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?
W celu uzyskania informacji dotyczących usług jakie oferowane są przez Morskie Mile Lech Lewandowski, wykazanych na stronach internetowych www.morskiemile.pl, www.duchmorza.pl, lub dokonania rezerwacji miejsca na rejsie, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. Użytkownik serwisu internetowego jest poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zameldowania, na który może zostać wysłana umowa w wersji papierowej. W przypadku czarteru jachtu oraz ubezpieczenia na czas rejsu, może zaistnieć konieczność podania nr PESEL, daty i miejsca urodzenia oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienia żeglarskie.
W przypadku przekazywania przez użytkownika danych dotyczących osób trzecich, niezbędne jest poinformowanie wyżej wymienionych osób o polityce prywatności prowadzonej przez Morskie Mile Lech Lewandowski.
Dodatkowo, podczas wizyty klientów na stronach internetowych www.morskiemile.pl, duch morza.pl, zbierane są w sposób automatyczny dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w serwisach morskiemile.pl, duchmorza.pl. Morskiemile.pl oraz duchmorza.pl, wykorzystują ciasteczka (cookies), służące do identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili jego serwisy. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
2. JAK PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator jakim jest firma Morskie Mile Lech Lewandowski wykorzystuje w nastepujących celach uzyskane dane osobowe:
– dane uzyskane poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza rezerwacyjnego lub zgłoszenie przez pocztę internetową zostaną wykorzystane w celu sporządzenia umowy dotyczącej usług świadczonych przez Morskie Mile Lech Lewandowski wykazanych na stronie www.morskiemile.pl, www.duchmirza.pl oraz w celach ubezpieczeniowych
– dane uzyskane podczas korespondencji mailowej oraz kontaktu telefonicznego pomiędzy klientami a administratorem Morskie Mile Lech Lewandowski, będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług, sporządzenia umowy oraz w celach ubezpieczeniowych
– dane użytkowników wyrażających zgodę na otrzymywanie newsletter’a, zostaną wykorzystane w celu poinformowania o pojawiających się ofertach oraz przesłania informacji marketingowych przygotowywanych w ramach newsletter’a morskiemile.pl
– dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych, lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
3.W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR KONTAKTUJE SIĘ Z UŻYTKOWNIKAMI?
– Administrator Morskie Mile Lech Lewandowski, kontaktuje się z klientami poprzez formularz rezerwacyjny, pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną oraz kontakt telefoniczny. Kontakt jest niezbędny w celu: realizacji usług oferowanych na stronie morskiemile.pl, obsługi procesu rezerwacji, zawarcia umowy uczestnictwa w rejsie, zawarcia umowy czarterowej, przesłania informacji organizacyjnych oraz
logistycznych, poinformowania uczestników o specyfice świadczonych usług, sporządzenia listy załogi, kontroli płatności
4. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE?
– dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
– dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem np: towarzystwom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym realizującym usługi przelewy i płatności online, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmie informatycznej, kancelarii prawnej obsługującej Morskie Mile Lech Lewandowski, firmie świadczącej usługi w zakresie księgowości, firmie oraz osobie
przeprowadzającej egzaminy na stopnie żeglarskie, firmie świadczącej usługi informatyczne i hostingowe, Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uprawnia te podmioty do korzystania wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora. Administrator nie odsprzedaje danych osobowych Klientów podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.
5. DANE ADMINISTRATORA
Administratorem przesyłanych danych osobowych jest Lech Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą; Morskie Mile Lech Lewandowski z siedzibą przy ul.Wilanowskiej 10 m29, 00-422 Warszawa, NIP:951-211-01-56, REGON:140947350
6. PRAWO UŻYTKOWNIKA DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa wszczególności we wspomnianym Rozporządzaniu. Zgłoszenie żądania dotyczącego danych osobowych winno zostać dostarczone do Administratora danych
osobowych w formie pisemnej umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli (poprzez złożenie podpisu) na adres: Morskie Mile Lech Lewandowski, ul.Wilanowska 10 m.29, 00-422 Warszawa. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych osobowych udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące – w takiej sytuacji Administrator danych osobowych
poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli cele, w których Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub
potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator danych osobowych może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Organ nadzorczy właściwy dla Rzeczypospolitej Polskiej to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

newsletter - zapisz się